Homepage
Orgelbouw
CAO orgelbouw
De Leden
 Contracten
Gedragscode
Voorwaarden
Links
Downloads
ContactContract

Van dit contract is ook een versie beschikbaar voor katholieke opdrachtgevers.
Vastgesteld door de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland (V.O.N.)

 

De ondergetekenden:

1.     ………………………………………………………………………………………….  te………………………………………

daartoe rechtsgeldig en kerkrechtelijk vertegenwoordigd door:(*1)

…………………………………………………………………………………            functie…………………….…………

…………………………………………………………………………………            functie………….……………………

verder te noemen: opdrachtgever

ten deze geadviseerd door de orgeladviseur(s)……………………………………………….………………….

en

2.         …………………………………………………………………………………….  te………………………………………

vertegenwoordigd door: …………………………………………..functie………………………………..           

verder te noemen: orgelmaker
verklaren de volgende overeenkomst van aanneming van werk te hebben aangegaan:
de opdrachtgever heeft opgedragen aan de orgelmaker, die deze opdracht heeft aangenomen:

o    de bouw
o    de werkzaamheden als beschreven
o    de restauratie/reconstructie/groot onderhoud

van het orgel in de/het……………………………………………………………….      te………………………………………

Deze opdracht vindt plaats overeenkomstig de omschrijving en detaillering, voorkomende in de offerte d.d…………………………………en de daarop aangebrachte wijzigingen d.d…………………………….welk(e) stuk(ken) aan dit contract is (zijn) gehecht en door opdrachtgever voor gezien is (zijn) getekend.

De opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland (V.O.N.), waarvan de opdrachtgever verklaart een exemplaar te hebben ontvangen en daarmee in te stemmen.
De opdracht zal worden voltooid binnen ………..maanden na ondertekening van dit contract.

De kosten op grond van de offerte (prijspeil datum offerte) d.d…………………………….bedragen:

Omschrijving werkzaamheden                         ex. BTW          BTW             in. BTW

.………………………………………………………..                ………….            …….…..            …………..

.………………………………………………………..                ………….            ………….            …………..

.………………………………………………………..                ………….            ………….            …………..

.………………………………………………………..                ………….            ………….            …………..

.………………………………………………………..                ………….            ………….            …………..

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te…………………………………….d.d………………….

Opdrachtgever                                                                      Orgelmaker   

 VON
Secretariaat:
Postbus 100
2100 AC Heemstede
Mail: Secretariaat