Homepage
Orgelbouw
CAO orgelbouw
De Leden
Contracten
 Gedragscode
Voorwaarden
Links
Downloads
Contact 

GEDRAGSCODE

Vastgesteld door de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland (V.O.N.)

Inleiding

Bij de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland (V.O.N.) zijn bedrijven aangesloten die zich bezighouden met het vervaardigen, restaureren, renoveren en onderhouden van orgels.
Indien een of meer medewerkers van een orgelmaker de onderstaande gedragsregels overtreden, wordt deze overtreding aangemerkt als een overtreding van de orgelmaker.


Deze gedragscode heeft ten doel het gedrag en de bedrijfsuitoefening van een lid van de V.O.N. in het maatschappelijk verkeer te bepalen, in het bijzonder ten opzichte van
opdrachtgevers en adviseurs en de medeleden van de V.O.N.


1. Een lid van de V.O.N. houdt zich in de bedrijfsuitoefening aan de wet, de statuten en gezamenlijk genomen besluiten en aan onderstaande gedragsregels.
2. Een lid van de V.O.N. onthoudt zich van alles wat in enigerlei opzicht de waardigheid van de orgelbouw kan schaden.
3. Het lid verplicht zich de kennis, ervaring en werkcapaciteit van het bedrijf zo goed mogelijk in te zetten bij de uitvoering van de opdracht.
4. Het lid aanvaardt slechts een opdracht indien het daarvoor de kennis, ervaring en capaciteit bezit.
5. Het lid maakt de opdrachtgever duidelijk wat verwacht mag worden en legt afspraken en nadere afspraken steeds schriftelijk vast.
6. Het lid zal een opdracht eerst dan aanvaarden nadat over inhoud en uitvoeringscondities schriftelijke overeenstemming bestaat.
7. Een lid onthoudt zich van het doen van negatieve uitlatingen over een ander lid of over adviserende instanties of adviseurs.
8. Bij gegronde klachten over een lid of over een adviseur worden deze schriftelijk en beargumenteerd voorgelegd aan de secretaris van de V.O.N. Hierop wordt binnen een redelijke termijn gereageerd.
Aan degene over wie een klacht wordt ingediend wordt een afschrift van de klacht verzonden.
9. Een lid offreert steeds aan de opdrachtgever met opgave van de offertekosten.
10. Een lid offreert steeds op reŽle grondslagen.
11. Een lid leeft de CAO en alle afspraken daaromtrent na.
12. Een lid neemt niet het initiatief om een persoon die in dienst is van een ander lid aan te bieden bij hem of bij een ander lid in dienst te treden. Indien het initiatief van de persoon zelf uitgaat, dan ziet het lid erop toe, dat zulks na indiensttreding gemeld wordt door het lid aan de werkgever van de betrokken persoon.
13. Door een lid zullen geen leveringen worden gedaan aan niet bij de V.O.N. aangesloten bedrijven of personen, tenzij de volledige verantwoordelijkheid voor het resultaat blijft berusten bij het lid van de V.O.N.
14. indien bij de uitvoering van de opdracht het noodzakelijk blijkt om werkzaamheden uit te besteden aan collegaís of derden zal dit met opgave van de betrokken werkzaamheden of wezenlijke onderdelen en het bedrijf waaraan wordt uitbesteed vooraf bekend worden gemaakt aan de opdrachtgever c.q. diens adviseur.

Verantwoording

Bij niet naleving van een of meer van bovenstaande gedragsregels kan het lid voor zijn handelingen of nalatigheid ter verantwoording worden geroepen in de algemene ledenvergadering.


   
 VON
Secretariaat:
Postbus 100
2100 AC Heemstede
Mail: Secretariaat