Homepage
Orgelbouw
CAO orgelbouw
De Leden
Contracten
Gedragscode
 Voorwaarden
Links
Downloads
Contact
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Orgelbouwers op 30 september 2004 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 3038.

Artikel 1 TOEPASSING

Alle leden van de Vereniging van Orgelbouwers (V.O.N.) zijn overeenkomstig
het desbetreffend bindend besluit van de Algemene Ledenvergadering van de
V.O.N. per 1 januari 1995 gehouden tot toepassing van deze Algemene
Leveringsvoorwaarden op alle door een lid, hier te noemen: “Orgelmaker“
uitgebrachte offertes, alsmede op de rechtsverhouding die ontstaat indien een
natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierna genoemd: “Opdrachtgever“, aan
de Orgelmaker opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of
levering van goederen in Nederland, zulks met uitdrukkelijke uitsluiting van
eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.

Afwijking van deze algemene leveringsvoorwaarden is slechts toegestaan
indien en voorzover:
* de opdracht zowel qua kosten als qua voltooiingstijd (minder dan 1 jaar)
gering van omvang is, in welk geval kan worden afgeweken van de in
artikel 8 sub a voorgeschreven betalingsregeling.
* de V.O.N. –secretaris in geval van bijzondere omstandigheden heeft
meegedeeld geen bezwaar te hebben tegen de in het kader van de
opdracht noodzakelijke afwijkingen.

Artikel 2 OFFERTES

a. Alle offertes tot het uitvoeren van werkzaamheden zijn – onverlet latend de overige bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden – geldend voor een periode van drie maanden, tenzij schriftelijk een andere periode is overeengekomen.
Voor het uitbrengen van offertes, waarvoor uitgebreid onderzoek ter plaatse, de vervaardiging van ontwerpen, tekeningen en modellen, dan wel besprekingen nodig zijn, zal een tegemoetkoming in de kosten aan de potentiële Opdrachtgever worden gevraagd. Vooraf zal hiervan mededeling worden gedaan na overleg met de orgeladviseur.
Voor offertes, waarvoor geen onderzoek ter plaatse, de vervaardiging van ontwerpen, tekeningen en modellen nodig zijn kan een bedrag in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever, indien dit tevoren is kenbaar gemaakt aan de Opdrachtgever. Als de opdracht aan de Orgelmaker wordt verleend, worden de offertekosten niet in rekening gebracht.

b. De reis– en verblijfkosten met betrekking tot de plaatsing
van/werkzaamheden aan het orgel in het gebouw worden door de
Orgelmaker zo nauwkeurig mogelijk begroot en als stelpost opgenomen in
de offerte.

c. In de offerte zijn niet begrepen de voor rekening van de Opdrachtgever
komende kosten van:
* aanleg van elektrische leidingen en overige elektrische installaties, alsmede het daarvoor nodige materiaal;
* kap–, metsel–, en schilder–, hijs– en steigerwerk, alsmede het droogmaken van muren, dichtmaken van ramen, aanbrengen van vochtwering;
* veranderingen aan koor– of orgelvloer, gaanderij, toegangsdeuren of ramen;
* stemvloeren indien en voorzover noodzakelijk;
* gebruik van energie en verwarming in het gebouw van de Opdrachtgever;
* hulp bij het afladen van zware onderdelen;
* advies en inspeling.

d. Alle kosten, voortvloeiende uit en samenhangende met wijzigingen in de
overeengekomen werkzaamheden, die na de totstandkoming der
overeenkomst noodzakelijk blijken te zijn voor een behoorlijke uitvoering
van de overeenkomst en schriftelijk zijn vastgelegd en opgedragen, zijn
voor rekening van de Opdrachtgever.

e. De overeengekomen aanneemsom is gebaseerd op materiaalprijzen en op het arbeidsvoorwaardenniveau binnen de V.O.N. ten tijde van de offertedatum.
Wijzigingen daarin worden aan de Opdrachtgever doorberekend volgens de bepalingen van artikel 9.

Artikel 3 UITVOERING EN OPLEVERING

a. De uitvoering geschiedt overeenkomstig het bij contract bepaalde. Schriftelijke specificaties zoals tekeningen, modellen en bestekken, waarnaar in het contract wordt verwezen worden geacht daarvan deel uit te maken.

b. De werkzaamheden zullen zijn voltooid op het overeengekomen tijdstip van oplevering, behoudens het bepaalde in de navolgende leden.

c. De Orgelmaker houdt bij voortduring de Opdrachtgever en de adviseur op de hoogte van de aanvang en de voortgang van de werkzaamheden en informeert hem tijdig over het vermoedelijke tijdstip, waarop de Orgelmaker de werkzaamheden voltooid zal hebben.

d. Overschrijding van de datum van oplevering geeft, indien dit wordt veroorzaakt door overmacht, geen der partijen het recht op schadevergoeding, noch op het niet nakomen van enige uit deze of uit een andere met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, noch op het ontbinden van de overeenkomst.

e. Onder overmacht worden verstaan alle omstandigheden buiten de wil of het toedoen van partijen, waaronder ook vallen: vertraagde levering van materialen, mits tijdig besteld, atoomreacties en oorlog.
Indien de Orgelmaker zich beroept op overmacht dient de aan te tonen, dat de verhindering van nakoming van zijn verplichtingen valt buiten zijn schuld.

f. Bij overschrijding van de datum van oplevering, niet veroorzaakt door
overmacht heeft de Orgelmaker geen recht op betaling van de in artikel 9
aangeduide loonkostenstijging, die na het overeengekomen tijdstip van
oplevering is opgetreden.
Indien deze overschrijding meer dan drie maanden bedraagt is de
Orgelmaker voor iedere volgende gehele maand van overschrijding een
boete verschuldigd ter grootte van 2% van de nog niet door de
orgeladviseur gefiatteerde termijnen.
Voorts is de Opdrachtgever gerechtigd de opdracht te annuleren, wanneer
de overschrijding meer dan de helft van de overeengekomen duur van de
werkzaamheden bedraagt, alles onder voorbehoud van rechten. De boete
kan eventueel verrekend worden met de betaling van een termijn.

g. De orgelmaker zal zowel de Opdrachtgever als diens orgeladviseur minstens 14 dagen voor datum schriftelijk berichten dat hij voornemens is het orgel op te leveren. De oplevering dient te geschieden ten genoegen van de orgeladviseur.

h. De Opdrachtgever is verplicht de Orgelmaker in de gelegenheid te stellen de opbouw en de intonatie van het orgel in het gebouw te verrichten. Daartoe zorgt de Opdrachtgever, dat het gebouw geheel gereed is en vrij van storend geluid door anderen in het gebouw. Indien het gebouw voor dringende gebeurtenissen toch gebruikt dient te worden door de Opdrachtgever wordt met de Opdrachtgever hierover tijdig overleg gepleegd.
Verwarming van het gebouw tot 16 graden C tijdens de werkzaamheden kan worden verlangd.

Artikel 4 KEURING

a. Zodra het opgedragen werk technisch en artistiek is voltooid zal de
Orgelmaker aan de Opdrachtgever en diens adviseur meedelen, dat de
keuring kan plaatsvinden. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen,
dat de keuring vervolgens binnen 14 dagen en in het bijzijn van de
Orgelmaker plaatsvindt.

b. Voorzover bij de keuring correcties noodzakelijk blijken is de Orgelmaker
verplicht deze op zo kort mogelijke termijn te verrichten.
De Orgelmaker is in dit geval niet aansprakelijk voor eventuele (vertragings) schade die de Opdrachtgever, dan wel derden lijden. De Opdrachtgever vrijwaart de Orgelmaker terzake tegen aanspraken van derden.

Artikel 5 EIGENDOM EN RISICO

a. Alle afkomende materialen, zijnde materialen, die niet meer voor hergebruik
in het orgel in aanmerking komen worden eigendom van de Orgelmaker,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien afkomende materialen
aan de Orgelmaker in eigendom worden overgedragen wordt zulks
gespecificeerd in de aanneemsom verrekend.

b. De eigendom van een door de Orgelmaker te restaureren orgel blijft bij de
Opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

c. Ingeval er onderdelen van het orgel buiten het gebouw van de
Opdrachtgever worden getransporteerd naar bijvoorbeeld de werkplaats
van de Orgelmaker wordt hiervan een lijst opgemaakt, door partijen
ondertekend, om de eigendom van die onderdelen vast te leggen.

d. Door de Orgelmaker aangeschafte materialen, die hij in het kader van de
opdracht onder zich heeft, zijn eigendom en voor risico van de
Orgelmaker. Zij worden eigendom van de Opdrachtgever, indien en
voorzover de overeengekomen termijnbetalingen hebben plaatsgevonden.

Artikel 6 WANPRESTATIE

Ingeval van toerekenbare tekortkoming, faillissement, surséance van betaling
of ondercuratelestelling van de Orgelmaker of de Opdrachtgever of stillegging
c.q. liquidatie van diens bedrijf, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim
te zijn. Alsdan is de wederpartij gerechtigd zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte
ervan als ontbonden te beschouwen, dan wel de uitvoering ervan op te
schorten onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Artikel 7 VERZEKERING

Vanaf het moment van de aanvang der werkzaamheden tot en met het
moment van oplevering van het werk is elke schade aan het te restaureren
(deel van het) orgel c.q. van het reeds opgeleverde deel van het nieuwe orgel
dan wel schade door uitvoering van de werkzaamheden aan andere
eigendommen van de Opdrachtgever, hoe ook ontstaan, voor rekening en
risico van de Orgelmaker, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of
anderszins de schade valt terug te leiden op de Opdrachtgever. De
Orgelmaker sluit daartoe een aansprakelijkheidsverzekering, een
transportverzekering alsmede een verzekering dekkende de schade door
brand, storm, water en inbraak.

Artikel 8 BETALING

a. De Opdrachtgever draagt zorg voor betaling van de overeengekomen
aanneemsom volgens de volgende verdeling in betalingstermijnen:

Restauratie nieuwbouw
10% 20% bij de ondertekening van het contract;
30% 20% bij de aanvang van de werkzaamheden
door de Orgelmaker;
20% 20% bij gevorderde werkzaamheden (door
partijen nader te preciseren);
20% 20% bij het gereedkomen van (de onderdelen
van) het orgel in de werkplaats van de
Orgelmaker;
20% 20% bij de voltooiing van het orgel in het
gebouw.

Voor groot onderhoud en verplaatsing gelden 3 gelijke betalingstermijnen.
Desgevraagd kan per termijn door de Orgelmaker een specificatie worden verstrekt van de gereserveerde dan wel verwerkte materialen. Indien en voorzover de materiaalspecificatie de waarde van de betreffende termijn niet dekt kan desgewenst een bankgarantie worden verstrekt voor die termijn, waarvan de kosten voor rekening komen van de Opdrachtgever. De bankgarantie vervalt, wanneer de volgende termijn is goedgekeurd door de adviseur.

Onder nieuwbouw wordt verstaan de bouw van een geheel nieuw orgel, | grep sasl eerst in de werkplaats van de Orgelmaker, vervolgens transport en installatie ter plaatse.

Onder groot onderhoud wordt verstaan het herstel van een orgel, het | grep sasl reguliere onderhoud te bovengaand, waarbij de werkzaamheden grotendeels ter plaatse worden uitgevoerd.

- Onder restauratie wordt verstaan het herstel van een orgel, waarbij grote delen van het orgel zoals kas, balgen, windladen en mechaniek ten behoeve van herstel worden getransporteerd naar en van de werkplaats van de Orgelmaker.

- Onder verplaatsing wordt verstaan het demonteren van het orgel en het opnieuw opbouwen van dat orgel op een plaats elders in hetzelfde gebouw dan wel in een ander gebouw.

b. Bij opdrachten van beperktere omvang kan worden afgeweken van de genoemde termijnpercentages (bijvoorbeeld termijnen samenvoegen of splitsen) echter met dien verstande, dat het alsdan gecumuleerde percentage het percentage als in de leveringsvoorwaarden vastgesteld niet mag overschrijden. Een en ander dient dan door partijen schriftelijk te worden vastgelegd.

c. De termijnbetalingen kunnen worden verhoogd met de op de datum van de termijnnota bekende prijs- en loonkostenstijgingen als bedoeld in artikel 9. Alle termijnbetalingen zijn afhankelijk van de goedkeuring van de orgeladviseur. De Orgelmaker is verplicht aan de orgeladviseur alle inlichtingen te verstrekken die daarover binnen 14 dagen beslist.

d. Betalingen dienen door de Opdrachtgever binnen ten hoogste 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan, ongeacht de al dan niet tijdige uitkering van subsidies door derden aan de Opdrachtgever.
De verplichting van de Orgelmaker om kleine correcties te verrichten, die bij de keuring noodzakelijk blijken, ontslaat de Opdrachtgever evenmin van deze betalingsverplichting. Onverlet het recht van de Orgelmaker op schadevergoeding is de Opdrachtgever bij niet, niet tijdige of niet juiste betaling de normale geldende bankrente verschuldigd.

Artikel 9 PRIJS- EN LOONKOSTENWIJZIGINGEN

a. De aanneemsom is berekend op de ten tijde van de offerte geldende lonen, berekend volgens de bij de Orgelmaker geldende normale arbeidstijden.

b. De Orgelmaker is gerechtigd de wijzigingen in de loonkosten aan de Opdrachtgever per termijn door te berekenen, voorzover de wijzigingen plaatsvinden na de offertedatum. De wijzigingen leiden dan tot een gewijzigde aanneemsom; voor kortlopende opdrachten van geringe omvang kan een afwijkende regeling worden getroffen.

c. Teneinde de gewijzigde aanneemsom te berekenen wordt gesteld, dat de aanneemsom voor 90% (bij restauratie, groot onderhoud en verplaatsing) dan wel voor 80% (bij (gedeeltelijke) nieuwbouw) betrekking heeft op de loonkosten.
Onder loonkosten worden verstaan de kosten verband houdende met de in de Nederlandse Orgelbouw geldende arbeidsvoorwaarden en werkgeverslasten ter zake van sociale zekerheid en pensioen.

d. Wijziging van de aanneemsom overeenkomstig sub c is alleen van
toepassing ten aanzien van de op het moment van wijziging niet verrichte
werkzaamheden, rekening houdend met de overeengekomen
opleveringstermijn.

e. Eventuele wijzigingen in materiaalprijzen, opgetreden na de eerste
termijnbetaling als bedoeld in artikel 8 worden niet doorberekend.

f. Wijzigingen in de wetgeving ten aanzien van verschuldigde omzetbelasting
zullen worden verrekend.

Artikel 10 GARANTIE

a. De Orgelmaker garandeert zijn werk voor een periode van 10 jaren, te
rekenen vanaf de datum van voltooiing. Gedurende deze termijn verbindt
de Orgelmaker, dan wel zijn opvolger of rechtsopvolger zich alle gebreken,
ontstaan door materiaal-, constructie- of samenstellingsfouten op zo kort
mogelijke termijn afdoende te herstellen. Deze bepaling geldt niet, indien
en voorzover:
* de Orgelmaker vooraf schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft laten weten, dat de keuze van het betrokken materiaal, de betrokken constructie of de samenstelling niet zijn keuze is maar voor verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en/of diens adviseur;
* de gebreken klaarblijkelijk zijn ontstaan door verkeerde of ondeskundige behandeling, door abnormale chemische of klimatologische invloeden (bijvoorbeeld minder dan 50% relatieve luchtvochtigheid), door ongedierte, uiterlijk geweld, stof of ontstemming;
* de gebreken betrekking hebben op elektrotechnische onderdelen, waarvoor door de fabrikant ervan andere garantiebepalingen zijn vastgesteld;
* er sprake is van stemmen en bijregelen in het kader van normaal onderhoud.

b. Gedurende de garantietermijn verplicht de Opdrachtgever zich om het orgel door de Orgelmaker te laten stemmen en onderhouden, bij gebreke waarvan de in dit artikel onder a genoemde garantie komt te vervallen. Ten minste éénmaal per jaar zal een onderhoudsbeurt plaatsvinden op een daartoe vast te stellen tijdstip.

c. Indien de Orgelmaker ondanks schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever niet overgaat tot het overeengekomen onderhoud is de Opdrachtgever gerechtigd het onderhoud te doen uitvoeren door een andere orgelmaker en de kosten daarvan te verhalen op de oorspronkelijke Orgelmaker. In dat geval blijft de garantie van kracht.

Artikel 11 ARBITRAGE

a. Ingeval van geschillen die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten bestaan of ontstaan zullen de Orgelmaker en de Opdrachtgever in overleg en met behulp van bemiddeling trachten tot een oplossing te komen. Indien er geen oplossing in der minne wordt bereikt, zullen de geschillen, zowel juridische als feitelijke, met uitsluiting van de gewone rechter, in hoogste ressort worden onderworpen aan de uitspraak van een hierna genoemde arbitragecommissie.
Een geschil is aanwezig wanneer één partij verklaart dat zulks het geval is.

b. De arbitrage vindt plaats voor een college van drie arbiters, waarvan één
wordt aangewezen door de V.O.N. in overleg met de Orgelmaker, één
wordt aangewezen door de Opdrachtgever in overleg met diens Landelijke
Orgel Adviescommissie en één wordt aangewezen door de beide eerste
arbiters.

De aanwijzing door partijen van een arbiter als hiervoor bedoeld dient te
geschieden binnen vier weken nadat het geschil is ontstaan, bij gebreke
waarvan de voorzitter van de Kamer van Koophandel Haaglanden – in
plaats van de in gebreke gebleven partij – een arbiter zal aanwijzen, ten
verzoeke van de meest gerede partij.

c. De kosten van de arbitragecommissie komen voor rekening van de in het
ongelijk gestelde partij, tenzij de arbitragecommissie een andere verdeling
van de kosten instelt.

Artikel 12 SLOT- EN ALGEMENE BEPALINGEN

a. De Orgelmaker verplicht zich geen gelden of goederen uit te keren aan adviseurs, organisaties of andere derden, die bij de opdracht zijn betrokken.

b. Op de algemene leveringsvoorwaarden en op het contract is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

c. Niet-leden van de V.O.N. is het zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming niet toegestaan van deze algemene leveringsvoorwaarden
gebruik te maken.

Vereniging van Orgelbouwers in Nederland (V.O.N.)
Secretariaat: Postbus 100
2100 AC Heemstede
T 023 - 515 88 00
E: jurrius@cbm.nlV.O.N.
Secretariaat:
Postbus 100
2100 AC Heemstede
E Secretariaat